Regulamin Sklepu internetowego 2xME

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      SKLEP INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.2XME.PL PROWADZONYM PRZEZ FOOD MATTERS S.C. AGNIESZKA WILK, TOBIASZ WILK Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ADRES SIEDZIBY I ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. BELWEDERCZYKÓW 5/72, 31-242 KRAKÓW); NIP: 9452183713; REGON: 361194266; ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: KSIAZKA@2XME.PL- ZWANA DALEJ „ADMINISTRATOREM” I BĘDĄCA JEDNOCZEŚNIE USŁUGODAWCĄ SKLEPU INTERNETOWEGO I SPRZEDAWCĄ.

1.2.      NINIEJSZY REGULAMIN SKIEROWANY JEST ZARÓWNO DO KONSUMENTÓW, JAK I DO PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE SKLEPU INTERNETOWEGO). POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE MAJĄ NA CELU WYŁĄCZAĆ ANI OGRANICZAĆ JAKICHKOLWIEK PRAW KONSUMENTÓW PRZYSŁUGUJĄCYCH IM NA MOCY BEZWZGLĘDNIE WIĄŻĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA – WSZELKIE EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI TŁUMACZY SIĘ NA KORZYŚĆ KONSUMENTA. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU Z POWYŻSZYMI PRZEPISAMI, PIERWSZEŃSTWO MAJĄ TE PRZEPISY.

1.3.      ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH  PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU JEST USŁUGODAWCA. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELACH, W ZAKRESIE I W OPARCIU O ZASADY WSKAZANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI OPUBLIKOWANEJ NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE. KAŻDA OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZA USŁUGODAWCA MA PRAWO DO WGLĄDU W ICH TREŚĆ ORAZ PRAWO DO ICH AKTUALIZACJI I POPRAWIANIA.

1.4.      DEFINICJE:

1.4.1.   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.   FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.3.   KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.4.   KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.5.   PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.6.   REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.7.   SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.2xme.pl.

1.4.8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – FOOD MATTERS S.C. AGNIESZKA WILK, TOBIASZ WILK Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ADRES SIEDZIBY I ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. BELWEDERCZYKÓW 5/72, 31-242 KRAKÓW); NIP: 9452183713; REGON: 361194266; ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: KSIAZKA@2XME.PL- ZWANA DALEJ „ADMINISTRATOREM” I BĘDĄCA JEDNOCZEŚNIE USŁUGODAWCĄ SKLEPU INTERNETOWEGO I SPRZEDAWCĄ.

1.4.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.4.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.      W SKLEPIE INTERNETOWYM DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE USŁUGI ELEKTRONICZNE: FORMULARZ ZAMÓWIENIA.

2.1.1.   Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Potwierdzam zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.2.      WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA:

2.2.1.   Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.2.2.   Dostęp do poczty elektronicznej.

2.2.3.   Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 18.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 23.10 i wyższej, Google Chrome w wersji 25.0.0 i wyższej.

2.2.4.   Rozdzielczość ekranu: 360x640px, 640x360px,768x1024px,1024×768,980x1280px i większe

2.2.5.   Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.      USŁUGOBIORCA OBOWIĄZANY JEST DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM I DOBRYMI OBYCZAJAMI MAJĄC NA UWADZE POSZANOWANIE DÓBR OSOBISTYCH I PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH.

2.4.      USŁUGOBIORCA OBOWIĄZANY JEST DO WPROWADZANIA DANYCH ZGODNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM.

2.5.      USŁUGOBIORCĘ OBOWIĄZUJE ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      OGŁOSZENIA, REKLAMY, CENNIKI I INNE INFORMACJE O PRODUKTACH PODANE NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ICH OPISY, PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE ORAZ CENY, STANOWIĄ ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY, W ROZUMIENIU ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO.

3.2.      CENA PRODUKTU UWIDOCZNIONA NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO PODANA JEST W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERA WSZYSTKIE SKŁADNIKI, W TYM PODATEK VAT ORAZ CŁA. CENY NIE ZAWIERAJĄ JEDNAK EWENTUALNYCH KOSZTÓW DOSTAWY I PŁATNOŚCI, KTÓRE SĄ WSKAZYWANE W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.

3.3.      CENA PRODUKTU UWIDOCZNIONA NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO JEST WIĄŻĄCA W CHWILI ZŁOŻENIA PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA. CENA TA NIE ULEGNIE ZMIANIE NIEZALEŻNIE OD ZMIAN CEN W SKLEPIE INTERNETOWYM, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW PO ZŁOŻENIU PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA.

3.4.      ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

3.4.1.   W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

3.4.2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

3.4.3.   Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5.      UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE ORAZ UDOSTĘPNIENIE KLIENTOWI TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY SPRZEDAŻY NASTĘPUJE POPRZEZ (1) UDOSTĘPNIENIE NINIEJSZEGO REGULAMINU NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO, (2) PRZESŁANIE KLIENTOWI WIADOMOŚCI E-MAIL, O KTÓREJ MOWA W PKT. 3.4.2., A TAKŻE POPRZEZ (3) DOŁĄCZANIE DO PRZESYŁEK DOWODU ZAKUPU. TREŚĆ UMOWY SPRZEDAŻY JEST DODATKOWO UTRWALONA I ZABEZPIECZONA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAWCY.

4. SPOSOBY  PŁATNOŚCI

4.1.      SPRZEDAWCA UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE SPOSOBY PŁATNOŚCI:

4.1.1.   Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Payu.pl– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej Payu.pl.

4.2.      ROZLICZENIA TRANSAKCJI PŁATNOŚCIAMI ELEKTRONICZNYMI PRZEPROWADZANE SĄ ZGODNIE Z WYBOREM KLIENTA ZA POŚREDNICTWEM SERWISU PAYU.PL.

4.3.      OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PROWADZI:

4.3.1.   Payu.pl –  PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 30052344

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1.      SPRZEDAWCA UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE SPOSOBY DOSTAWY LUB ODBIORU PRODUKTU:

5.1.1.   Przesyłka Poczta Polska S.A.

5.2.      EWENTUALNE KOSZTY DOSTAWY SĄ WSKAZYWANE W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA. SĄ ONE UZALEŻNIONE OD WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI.

5.3.      TERMIN DOSTAWY PRODUKTU DO KLIENTA WYNOSI 3 – 5 DNI ROBOCZYCH W POLSCE, 5 – 10 DNI ROBOCZYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ.

5.3.1.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.3.2.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4.  BŁĘDNY ADRES – W przypadku wpisania przez Klienta błędnego adresu do wysyłki, uregulowanie kosztów ponownej przesyłki leży stronie Klienta.

7.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1.      REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY:

7.1.1.   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.1.2.   Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ksiazka@2xme.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Belwederczyków 5/72, 31-242 Kraków. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

7.1.3.   Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

7.1.4.   Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

8.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.      USŁUGOBIORCA/KLIENT BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTEM, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MOŻE OD NIEJ ODSTĄPIĆ BEZ PODANIA PRZYCZYN, SKŁADAJĄC STOSOWNE OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE W TERMINIE DZIESIĘCIU DNI. DO ZACHOWANIA TEGO TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE OŚWIADCZENIA PRZED JEGO UPŁYWEM. OŚWIADCZENIE MOŻNA WYSŁAĆ NA ADRES: ul. Belwederczyków 5/72, 31-422 Kraków.

8.2.      W RAZIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY UMOWA JEST UWAŻANA ZA NIEZAWARTĄ, A KONSUMENT JEST ZWOLNIONY Z WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ. TO, CO STRONY ŚWIADCZYŁY, ULEGA ZWROTOWI W STANIE NIEZMIENIONYM, CHYBA ŻE ZMIANA BYŁA KONIECZNA W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. ZWROT POWINIEN NASTĄPIĆ NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE CZTERNASTU DNI. JEŻELI KONSUMENT DOKONAŁ JAKICHKOLWIEK PRZEDPŁAT, NALEŻĄ SIĘ OD NICH ODSETKI USTAWOWE OD DATY DOKONANIA PRZEDPŁATY.

8.3.      USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA DOKONA ZWROTU NA WSKAZANY PRZEZ KONSUMENTA NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, CHYBA ŻE KONSUMENT WSKAŻE INNY SPOSÓB.

8.4.      TERMIN DZIESIĘCIODNIOWY, W KTÓRYM KONSUMENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY, LICZY SIĘ W PRZYPADKU UMOWY SPRZEDAŻY OD DNIA WYDANIA PRODUKTU.

8.5.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ NIE PRZYSŁUGUJE KONSUMENTOWI W WYPADKACH: (1) ŚWIADCZENIA USŁUG ROZPOCZĘTEGO, ZA ZGODĄ KONSUMENTA, PRZED UPŁYWEM TERMINU, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ W PKT 8.1 ORAZ 8.4.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.    UMOWY ZAWIERANE POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY ZAWIERANE SĄ ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM I W JĘZYKU POLSKIM.

9.2.    ZMIANA REGULAMINU:

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

9.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

9.3.    W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY: KODEKSU CYWILNEGO; USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. (DZ.U. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.); USTAWY O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. (DZ.U. NR 22, POZ. 271 ZE ZM.); USTAWY O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. (DZ.U. NR 141, POZ. 1176 ZE ZM.) ORAZ INNE WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO.

9.4.    SPORY POWSTAŁE POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ/SPRZEDAWCĄ, A USŁUGOBIORCĄ/KLIENTEM BĘDĄCYM JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTEM ZOSTAJĄ PODDANE WŁAŚCIWYM SĄDOM POWSZECHNYM. SPORY POWSTAŁE POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ/SPRZEDAWCĄ, A USŁUGOBIORCĄ/KLIENTEM NIEBĘDĄCYM JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTEM ZOSTAJĄ PODDANE SĄDOWI WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ USŁUGODAWCY/SPRZEDAWCY.

Co myślą inni o programie 2Xme?

Bogdan Ciążyński, Lekarz
Program żywieniowy 2XME w połączeniu z odpowiednią aktywnością fizyczną jest wyjątkowo skutecznym sposobem rzeźbienia sylwetki. Dodam, że również bardzo wygodnym ponieważ nie musiałem jeść co 2-3 godziny ani tracić czasu na żmudne treningi cardio. Reasumując, przy niewielkim zaangażowaniu i praktycznie żadnych wyrzeczeniach osiągamy maksymalny efekt.
Agata Puwalska, Prawnik
Program żywieniowy opracowany przez Agnieszkę i Tobiasza pozwala sporo schudnąć, w stosunkowo krótkim czasie, a przechodząc etap wprowadzenia także utrwalić uzyskane efekty. Jego stosowanie nie było dla mnie męczące ponieważ nie wymagał żadnej aktywności fizycznej. Dieta uwzględniająca niewielką liczbę posiłków oraz liczne desery znacząco ułatwiła mi codzienne funkcjonowanie oraz dawała mi możliwość jedzenia tego na co miałam ochotę – oczywiście w ramach ustalonego schematu.
Ania Obidowicz, Specialista SEO/SEM
Program 2XME nie był dla mnie wyrzeczeniem, a wręcz błogosławieństwem. Nie musiałem jeść 5 posiłków dziennie i intensywnie ćwiczyć wylewając tony potu! 3 posiłki dziennie, plus ulubione desery 4 dni w tygodniu! Pomyślałam - Czemu nie spróbować?! Na starcie ważyłam 68kg, po 8 tygodniach już tylko 60 kg! Jestem żywym dowodem na to, że nie trzeba spędzać wielu godzin na siłowni, biegać czy wysilać się w jakikolwiek sposób by uzyskać satysfakcjonujące i kobiece proporcje!
Szymon Doktor, Doradca Finansowy
Obfite posiłki 3 razy dziennie, ponad pół tabliczki czekolady/duże piwo/kawał szarlotki lub sernika nawet 3 razy dziennie przez 4 dni w tygodniu i w przeciągu 4 miesięcy człowiek robi się o 18 kg lżejszy, rozmiar garnituru zmniejsza się z 60 na 52, a na zakończenie lekarz stwierdzający, że tak modelowych wyników badań dawno nie widział.
Bartosz Wogórka, Menadżer i Konsultant
Nie lubię treningów cardio, biegania, pocenia się, nudnych ćwiczeń – bardzo ucieszyłem się gdy okazało się, że do wyznaczonego celu wystarczą mi tylko dieta i treningi siłowe. Jadłem 3 sycące posiłki dziennie + deser lub lampka wina w wybrane dni. Ćwiczyłem z ciężarami 2-3 razy w tygodniu, po 45 minut - bez potu, zmęczenia, nudy. Rezultat? Po 3 miesiącach schudłem 11 kg i zrobiłem miłą dla oka a przede wszystkim dla samopoczucia rzeźbę.
Magdalena Rymaszewska, Kierownik Działu Handlowego
Po trzech miesiącach stosowania diety redukcyjnej skomponowanej przez Tobiasza i Agnieszkę, udało mi się osiągnąć zamierzony rezultat (dwa rozmiary mniej!). Niewielka liczba smacznych i sycących posiłków oraz liczne desery znacząco ułatwiły i uprzyjemniły przestrzeganie diety. Po stopniowym powrocie do normalnego (w miarę zdrowego) żywienia waga praktycznie nie drgnęła, nie wystąpił efekt jojo, a dietę zakończyłam ponad rok temu.
Ryszard Chmura, Prezes Zarządu PromoHolding
Program 2XME w 100% spełnił moje oczekiwania, a efekty jakie uzyskałem w 3 miesiące były niesamowite. Obwód pasa zmniejszył się o 10cm, a waga spadła tylko kilka kilogramów co oznacza, że nie tylko spaliłem sporo tłuszczu ale zyskałem też trochę masy mięśniowej. Dodam tylko, że trening siłowy wykonywałem jedynie 2 razy w tygodniu. Polecam programy żywieniowo-treningowe Tobiasza i Agnieszki, szczególnie osobom zajętym, nie mających czasu i chęci na gotowanie oraz spożywanie ryżu z kurczakiem 5 razy dziennie.
Dawid Kępa, Prawnik
Dieta oparta na niewielkiej liczbie posiłków znakomicie wpisała się mój rytm dnia. Sprawę ułatwiło włączenie do diety licznych deserów i niewykluczanie z niej potraw i napojów popularnie nie utożsamianych z odchudzaniem. W przeciągu 4 miesięcy straciłem 14kg i aż 23cm z pasa, doprowadzając mój brzuch do wyrzeźbionego sześciopaka. Te znakomite efekty osiągnąłem nie wykonując ani jednego treningu!
Karolina Piątek, Przyszła Zawodniczka Bikini Fitness
Jedynie trzy posiłki dziennie, niemal codzienne desery oraz brak treningów cardio było dla mnie początkowo sporym szokiem. Z czasem okazało się jednak łatwym i stosunkowo przyjemnym sposobem na osiągnięcie skrajnie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. W porównaniu do włożonej przeze mnie pracy efekty są zaskakująco dobre.
Joanna Wiecha, Project Manager
Borykając się z otyłością korzystałam z usług różnych centrów dietetycznych, klubów fitness i trenerów personalnych. Czasami nie miałam żadnych efektów, a czasami udawało mi się w niewielkim stopniu obniżyć wagę ale było to okupione ogromnym wysiłkiem. Dopiero współpraca z Tobiaszem i Agnieszką przyniosła wymarzone i co najważniejsze trwałe efekty. Schudłam 30 kilogramów, nie musiałam nic ćwiczyć i praktycznie codziennie jadłam swoje ulubione słodycze.
Michał Gładysz, Księgowy
Nie da się będąc laikiem po prostu uwierzyć, ot tak na słowo, że można nie być cały czas głodnym, można nie spędzać wielu godzin na treningach, ba można jeść ulubione desery i ... chudnąć. Zachęcony przykładem znajomych spróbowałem. Jakże miłym zaskoczeniem by fakt, że to działa!!! I to jak działa, pierwszy raz odkąd sięgam pamięcią ważę tyle ile chcę, czuję się świetnie i nie wiązało się to z żadnym nadmiernym wysiłkiem. Teraz ja stałem się żywym dowodem na skuteczność programu 2XME i gorąco polecam go każdemu