Polityka prywatności
Sklepu internetowego 2xME

1.    Postanowienia ogólne

1.1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO JEST FOOD MATTERS S.C. AGNIESZKA WILK, TOBIASZ WILK Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ADRES SIEDZIBY I ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. BELWEDERCZYKÓW 5/72, 31-242 KRAKÓW); NIP: 9452183713; REGON: 361194266; ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: KSIAZKA@2XME.PL- ZWANA DALEJ „ADMINISTRATOREM” I BĘDĄCA JEDNOCZEŚNIE USŁUGODAWCĄ SKLEPU INTERNETOWEGO I SPRZEDAWCĄ.

1.2. DANE OSOBOWE USŁUGOBIORCY (KLIENTA) SĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. (DZ.U. NR 133, POZ. 883 ZE ZM.) ORAZ USTAWĄ O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. (DZ.U. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.).

1.3. ADMINISTRATOR DOKŁADA SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI W CELU OCHRONY INTERESÓW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIA, ŻE ZBIERANE PRZEZ NIEGO DANE SĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z PRAWEM; ZBIERANE DLA OZNACZONYCH, ZGODNYCH Z PRAWEM CELÓW I NIEPODDAWANE DALSZEMU PRZETWARZANIU NIEZGODNEMU Z TYMI CELAMI; MERYTORYCZNIE POPRAWNE I ADEKWATNE W STOSUNKU DO CELÓW, W JAKICH SĄ PRZETWARZANE ORAZ PRZECHOWYWANE W POSTACI UMOŻLIWIAJĄCEJ IDENTYFIKACJĘ OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ, NIE DŁUŻEJ NIŻ JEST TO NIEZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA CELU PRZETWARZANIA.

1.4. WSZELKIE SŁOWA, WYRAŻENIA I AKRONIMY WYSTĘPUJĄCE NA NINIEJSZEJ STRONIE I ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ Z DUŻEJ LITERY (NP. SPRZEDAWCA, SKLEP INTERNETOWY, USŁUGA ELEKTRONICZNA) NALEŻY ROZUMIEĆ ZGODNIE Z ICH DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULAMINIE SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM:

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. CELEM ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA JEST:

2.1.1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.2. W PRZYPADKU KLIENTÓW, KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z USŁUG DOSTAWY PRODUKTU DO KLIENTA ADMINISTRATOR PRZEKAZUJE ZEBRANE DANE OSOBOWE KLIENTÓW W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DLA DOKONANIA DOSTAWY WYBRANEMU PRZEWOŹNIKOWI:

2.2.1. POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.

2.3. W PRZYPADKU KLIENTÓW, KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH LUB KARTĄ PŁATNICZĄ ADMINISTRATOR PRZEKAZUJE ZEBRANE DANE OSOBOWE KLIENTÓW JEDYNIE POŚREDNIKOWI WYBRANEMU PRZEZ KLIENTA I TO JEDYNIE W TAKIM ZAKRESIE JAKI NIEZBĘDNY JEST DO DOKONANIA PRZE KLIENTA PŁATNOŚCI ZA ICH POŚREDNICTWEM. POŚREDNIKIEM DOSTĘPNYM W SKLEPIE INTERNETOWYM JEST:

2.3.1. Payu.pl – .   Payu.pl – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

2.4.  ADMINISTRATOR PRZETWARZA NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE USŁUGOBIORCÓW (KLIENTÓW): IMIĘ I NAZWISKO; ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ; NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO; ADRES (ULICA, NUMER DOMU, NUMER LOKALU, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, KRAJ). W WYPADKU USŁUGOBIORCÓW (KLIENTÓW) NIE BĘDĄCYCH JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTAMI ADMINISTRATOR PRZETWARZA DODATKOWO NAZWĘ FIRMY ORAZ NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP).

2.5. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 2.4. JEST NIEZBĘDNE DO ŚWIADCZENIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ USŁUG ELEKTRONICZNYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO LUB ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW. KAŻDORAZOWO ZAKRES WYMAGANYCH DANYCH WSKAZANY JEST TAKŻE W REGULAMINIE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ PRZED ROZPOCZĘCIEM ŚWIADCZENIA OKREŚLONEJ USŁUGI ELEKTRONICZNEJ LUB ZAWARCIEM UMOWY SPRZEDAŻY NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA) SĄ TO NIEWIELKIE INFORMACJE TEKSTOWE W POSTACI PLIKÓW TEKSTOWYCH, WYSYŁANE PRZEZ SERWER I ZAPISYWANE PO STRONIE UŻYTKOWNIKA ODWIEDZAJĄCEGO STRONĘ SKLEPU INTERNETOWEGO (NP. NA DYSKU TWARDYM KOMPUTERA, LAPTOPA, CZY TEŻ NA KARCIE PAMIĘCI SMARTFONA – W ZALEŻNOŚCI Z JAKIEGO URZĄDZENIA KORZYSTASZ ODWIEDZAJĄC NASZ SKLEP INTERNETOWY). SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. COOKIES, A TAKŻE HISTORIĘ ICH POWSTANIA MOŻNA ZNALEŹĆ M.IN. TUTAJ: HTTP://PL.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CIASTECZKO.

3.2. USŁUGODAWCA PRZETWARZA DANE ZAWARTE W PLIKACH COOKIES PODCZAS KORZYSTANIA PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH ZE STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

3.2.1. Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.2. Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia

3.3. STANDARDOWO WIĘKSZOŚĆ PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH DOSTĘPNYCH NA RYNKU DOMYŚLNIE AKCEPTUJE ZAPISYWANIE PLIKÓW COOKIES. MASZ MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ZA POMOCĄ USTAWIEŃ WŁASNEJ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ. OZNACZA TO, ŻE MOŻESZ NP. CZĘŚCIOWO OGRANICZYĆ (NP. CZASOWO) LUB CAŁKOWICIE WYŁĄCZYĆ MOŻLIWOŚĆ ZAPISYWANIA PLIKÓW COOKIES NA TWOIM KOMPUTERZE – W TYM OSTATNIM WYPADKU JEDNAK MOŻE TO MIEĆ WPŁYW NA NIEKTÓRE FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO (PRZYKŁADOWO NIEMOŻLIWYM MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRZEJŚCIE ŚCIEŻKI ZAMÓWIENIA POPRZEZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA).

3.4. USTAWIENIA TWOJEJ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES SĄ ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA ZGODY NA KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES PRZEZ NASZ SKLEP INTERNETOWY – ZGODNIE Z PRZEPISAMI TAKA ZGODA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYRAŻONA POPRZEZ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ.

3.5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZMIANY USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIES ORAZ ICH SAMODZIELNEGO USUWANIA W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH DOSTĘPNE SĄ W DZIALE POMOCY PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ ORAZ NA PONIŻSZYCH STRONACH (WYSTARCZY KLIKNĄĆ W DANY LINK):

3.6. USŁUGODAWCA ZBIERA RÓWNIEŻ DANE EKSPLOATACYJNE (TZW. LOGI – ADRES IP, DOMENA), KTÓRE PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ CZAS NIEOKREŚLONY I WYKORZYSTYWANE DO GENEROWANIA STATYSTYK POMOCNYCH W ADMINISTROWANIU SKLEPEM INTERNETOWYM. DANE TE MAJĄ CHARAKTER ZBIORCZY I ANONIMOWY, TJ. NIE ZAWIERAJĄ CECH IDENTYFIKUJĄCYCH OSOBY ODWIEDZAJĄCE STRONĘ SKLEPU INTERNETOWEGO. LOGI NIE SĄ UJAWNIANE OSOBOM TRZECIM

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ/KLIENTA JEST DOBROWOLNE, ACZKOLWIEK NIEPODANIE WSKAZANYCH W REGULAMINIE DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY LUB UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ SKUTKUJE ODMOWĄ ZAWARCIA TEJŻE UMOWY. DANE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY LUB UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ WSKAZANE SĄ TAKŻE KAŻDORAZOWO NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO.

4.2. PODSTAWĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCY/KLIENTA JEST KONIECZNOŚĆ REALIZACJI UMOWY, KTÓREJ USŁUGOBIORCA/KLIENT JEST STRONĄ LUB PODJĘCIA NA JEGO ŻĄDANIE DZIAŁAŃ PRZED JEJ ZAWARCIEM. W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO WŁASNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ADMINISTRATORA PODSTAWĄ TAKIEGO PRZETWARZANIA JEST DODATKOWO ZGODA USŁUGOBIORCY/KLIENTA.

5.  PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. USŁUGOBIORCA MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA.

5.2.  KAŻDEJ OSOBIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO KONTROLI PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE JEJ DOTYCZĄ, ZAWARTYCH W ZBIORZE DANYCH ADMINISTRATORA, A ZWŁASZCZA PRAWO DO: ŻĄDANIA UZUPEŁNIENIA, UAKTUALNIENIA, SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH, CZASOWEGO LUB STAŁEGO WSTRZYMANIA ICH PRZETWARZANIA LUB ICH USUNIĘCIA, JEŻELI SĄ ONE NIEKOMPLETNE, NIEAKTUALNE, NIEPRAWDZIWE LUB ZOSTAŁY ZEBRANE Z NARUSZENIEM USTAWY ALBO SĄ JUŻ ZBĘDNE DO REALIZACJI CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁY ZEBRANE.

5.3. W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO WŁASNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ADMINISTRATORA OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ UPRAWNIONA JEST TAKŻE DO WNIESIENIA PISEMNEGO, UMOTYWOWANEGO ŻĄDANIA ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA JEJ DANYCH ZE WZGLĘDU NA JEJ SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ ORAZ WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA JEJ DANYCH.

5.4. W CELU REALIZACJI UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ MOŻNA KORZYSTAĆ Z OPCJI W RAMACH KONTA LUB POPRZEZ PRZESŁANIE STOSOWNEJ WIADOMOŚCI POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: KSIAZKA@2XME.PL ALBO PISEMNIE NA ADRES ADMINISTRATORA.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. SKLEP INTERNETOWY MOŻE ZAWIERAĆ ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH. ADMINISTRATOR NAMAWIA BY PO PRZEJŚCIU NA INNE STRONY, ZAPOZNAĆ SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI TAM USTALONĄ. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZY TYLKO NINIEJSZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO.

6.2.  ADMINISTRATOR STOSUJE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ODPOWIEDNIĄ DO ZAGROŻEŃ ORAZ KATEGORII DANYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZABEZPIECZA DANE PRZED ICH UDOSTĘPNIENIEM OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM, ZABRANIEM PRZEZ OSOBĘ NIEUPRAWNIONĄ, PRZETWARZANIEM Z NARUSZENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ ZMIANĄ, UTRATĄ, USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM.

6.3. USŁUGODAWCA UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE POZYSKIWANIU I MODYFIKOWANIU PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE, DANYCH OSOBOWYCH PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

Co myślą inni o programie 2Xme?

Bogdan Ciążyński, Lekarz
Program żywieniowy 2XME w połączeniu z odpowiednią aktywnością fizyczną jest wyjątkowo skutecznym sposobem rzeźbienia sylwetki. Dodam, że również bardzo wygodnym ponieważ nie musiałem jeść co 2-3 godziny ani tracić czasu na żmudne treningi cardio. Reasumując, przy niewielkim zaangażowaniu i praktycznie żadnych wyrzeczeniach osiągamy maksymalny efekt.
Agata Puwalska, Prawnik
Program żywieniowy opracowany przez Agnieszkę i Tobiasza pozwala sporo schudnąć, w stosunkowo krótkim czasie, a przechodząc etap wprowadzenia także utrwalić uzyskane efekty. Jego stosowanie nie było dla mnie męczące ponieważ nie wymagał żadnej aktywności fizycznej. Dieta uwzględniająca niewielką liczbę posiłków oraz liczne desery znacząco ułatwiła mi codzienne funkcjonowanie oraz dawała mi możliwość jedzenia tego na co miałam ochotę – oczywiście w ramach ustalonego schematu.
Ania Obidowicz, Specialista SEO/SEM
Program 2XME nie był dla mnie wyrzeczeniem, a wręcz błogosławieństwem. Nie musiałem jeść 5 posiłków dziennie i intensywnie ćwiczyć wylewając tony potu! 3 posiłki dziennie, plus ulubione desery 4 dni w tygodniu! Pomyślałam - Czemu nie spróbować?! Na starcie ważyłam 68kg, po 8 tygodniach już tylko 60 kg! Jestem żywym dowodem na to, że nie trzeba spędzać wielu godzin na siłowni, biegać czy wysilać się w jakikolwiek sposób by uzyskać satysfakcjonujące i kobiece proporcje!
Szymon Doktor, Doradca Finansowy
Obfite posiłki 3 razy dziennie, ponad pół tabliczki czekolady/duże piwo/kawał szarlotki lub sernika nawet 3 razy dziennie przez 4 dni w tygodniu i w przeciągu 4 miesięcy człowiek robi się o 18 kg lżejszy, rozmiar garnituru zmniejsza się z 60 na 52, a na zakończenie lekarz stwierdzający, że tak modelowych wyników badań dawno nie widział.
Bartosz Wogórka, Menadżer i Konsultant
Nie lubię treningów cardio, biegania, pocenia się, nudnych ćwiczeń – bardzo ucieszyłem się gdy okazało się, że do wyznaczonego celu wystarczą mi tylko dieta i treningi siłowe. Jadłem 3 sycące posiłki dziennie + deser lub lampka wina w wybrane dni. Ćwiczyłem z ciężarami 2-3 razy w tygodniu, po 45 minut - bez potu, zmęczenia, nudy. Rezultat? Po 3 miesiącach schudłem 11 kg i zrobiłem miłą dla oka a przede wszystkim dla samopoczucia rzeźbę.
Magdalena Rymaszewska, Kierownik Działu Handlowego
Po trzech miesiącach stosowania diety redukcyjnej skomponowanej przez Tobiasza i Agnieszkę, udało mi się osiągnąć zamierzony rezultat (dwa rozmiary mniej!). Niewielka liczba smacznych i sycących posiłków oraz liczne desery znacząco ułatwiły i uprzyjemniły przestrzeganie diety. Po stopniowym powrocie do normalnego (w miarę zdrowego) żywienia waga praktycznie nie drgnęła, nie wystąpił efekt jojo, a dietę zakończyłam ponad rok temu.
Ryszard Chmura, Prezes Zarządu PromoHolding
Program 2XME w 100% spełnił moje oczekiwania, a efekty jakie uzyskałem w 3 miesiące były niesamowite. Obwód pasa zmniejszył się o 10cm, a waga spadła tylko kilka kilogramów co oznacza, że nie tylko spaliłem sporo tłuszczu ale zyskałem też trochę masy mięśniowej. Dodam tylko, że trening siłowy wykonywałem jedynie 2 razy w tygodniu. Polecam programy żywieniowo-treningowe Tobiasza i Agnieszki, szczególnie osobom zajętym, nie mających czasu i chęci na gotowanie oraz spożywanie ryżu z kurczakiem 5 razy dziennie.
Dawid Kępa, Prawnik
Dieta oparta na niewielkiej liczbie posiłków znakomicie wpisała się mój rytm dnia. Sprawę ułatwiło włączenie do diety licznych deserów i niewykluczanie z niej potraw i napojów popularnie nie utożsamianych z odchudzaniem. W przeciągu 4 miesięcy straciłem 14kg i aż 23cm z pasa, doprowadzając mój brzuch do wyrzeźbionego sześciopaka. Te znakomite efekty osiągnąłem nie wykonując ani jednego treningu!
Karolina Piątek, Przyszła Zawodniczka Bikini Fitness
Jedynie trzy posiłki dziennie, niemal codzienne desery oraz brak treningów cardio było dla mnie początkowo sporym szokiem. Z czasem okazało się jednak łatwym i stosunkowo przyjemnym sposobem na osiągnięcie skrajnie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. W porównaniu do włożonej przeze mnie pracy efekty są zaskakująco dobre.
Joanna Wiecha, Project Manager
Borykając się z otyłością korzystałam z usług różnych centrów dietetycznych, klubów fitness i trenerów personalnych. Czasami nie miałam żadnych efektów, a czasami udawało mi się w niewielkim stopniu obniżyć wagę ale było to okupione ogromnym wysiłkiem. Dopiero współpraca z Tobiaszem i Agnieszką przyniosła wymarzone i co najważniejsze trwałe efekty. Schudłam 30 kilogramów, nie musiałam nic ćwiczyć i praktycznie codziennie jadłam swoje ulubione słodycze.
Michał Gładysz, Księgowy
Nie da się będąc laikiem po prostu uwierzyć, ot tak na słowo, że można nie być cały czas głodnym, można nie spędzać wielu godzin na treningach, ba można jeść ulubione desery i ... chudnąć. Zachęcony przykładem znajomych spróbowałem. Jakże miłym zaskoczeniem by fakt, że to działa!!! I to jak działa, pierwszy raz odkąd sięgam pamięcią ważę tyle ile chcę, czuję się świetnie i nie wiązało się to z żadnym nadmiernym wysiłkiem. Teraz ja stałem się żywym dowodem na skuteczność programu 2XME i gorąco polecam go każdemu